Правна Информация


Общи Условия

Общи Условия за ползване на платформата Bobr


Настоящите Общи Условия представляват правно обвързващо споразумение между Потребители и „Бобр България“ ООД, уреждащо ползването на платформата Bobr, която включва уебсайта на компанията – www.bobr.shop /който уеб адрес може да бъде променян, пренасочван, както временно, така и за постоянно/ и мобилните приложения, прилежащи към него, в случай, че има такива. Платформата Bobr и свързаните с нея услуги, предоставяни от Компанията, Сайта и Приложенията, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Потребители и търговци, заедно са наричани по-долу „ Платформата Bobr“.

Достъпвайки, използвайки или регистрирайки се в платформата Bobr или която и да е част от нея, Вие изрично потвърждавате и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на настоящото споразумение и всички бъдещи изменения и допълнения към него, които ще бъдат публично оповестявани в уеб сайта на компанията.  

С приемането на Общите Условия на Bobr, Вие изрично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с настоящото споразумение  и приемате всички негови условия, без изключения.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НЯКОЕ НЕГОВО УСЛОВИЕ, НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ И НЯМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА BOBR.

В такъв случай, трябва да преустановите ползването на платформата Bobr незабавно. Приемането на настоящите Общите Условия е изрично Ваше съгласие с настоящото споразумение, в неговата цялост.

Използвайки платформата Bobr, Вие заявявате и гарантирате, че:  

 • Сте навършили 18 години;
 • Имате право, правомощия и капацитет да сключите настоящото споразумение и да спазвате условията, заложени в него;
 • В случай, че сключите настоящото споразумение от името на компания или друга организация, Вие представяте и гарантирате, че имате право да действате от името на компанията, която представлявате и да обвържете организацията с настоящото споразумение.

Всички лични данни, които предоставяте на платформата Bobr, или които Ние събираме за Вас, се управляват от „Политика за поверителност“ на Bobr, която може да откриете тук. Вие потвърждавате, че с приемането на настоящите Общи Условия на Bobr сте прегледали и сте съгласни с „Политиката за поверителност“.

Дефиниции

С приемане на настоящите Общи Условия, Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор на платформата и прилежащите и мобилни приложения – „Бобр България“ ООД, наричана по-долу в настоящото споразумение „Компанията“, регистрирана с номер: 206468805, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. Генерал Колев № 92, ет. 3, ап. оф.4.

Платформата Bobr е Bobr и свързаните с нея услуги, предоставяни от компанията, включващи сайта и прилежащите към него приложения, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Потребители.

Мобилни приложения са компютърни програми, създадени, за да работят на мобилни устройства като смартфони и таблети за нуждите на Bobr.

Потребител на платформата е всяко физическо или юридическо лице, което прави поръчка на стока чрез платформата.

Бакшиш е допълнителната сума, извън нетната стойност на поръчката, която Потребителят при желание може да даде на Куриера, при доставка на пратката на адреса.

Поръчка е споразумение между Потребител и Магазин, за закупуване на стока от онлайн Магазина на Търговеца в платформата. Поръчката включва всички задължителни реквизити на споразумението, като име на продукта, описание, характеристики на продукта като размер, цвят, количество, цена, дължима нетна цена от потребителя, начин на разплащане, данни за потребителя и адрес за доставка на пратката, дата на поръчката и срок за доставка.

Реализирана поръчка е поръчка, която е успешно регистрирана, заплатена и доставена до потребител, независимо дали доставката е изпълнена от Bobr, от Магазина или трета страна.

Поръчка в брой е поръчка, реализирана чрез платформата с избрана опция за плащане в брой, при доставка на пратката до потребителя.

Поръчка с карта е поръчка, реализирана чрез платформата с избрана опция за предварително онлайн плащане чрез системите за разплащани, ползвани в платформата.

Магазин е физическият Магазин (търговски обект), с който разполага Търговецът и от който Куриерът взима пратките за доставка до потребителя.

Търговец е юридическо лице, собственик или представител на Магазина, имащ право да сключва договори и да осъществява продажби и/или доставки на стоки до потребители и с който „Бобр България“ ООД сключва споразумение за продажба и доставка на стоки до крайни потребители, посредством платформата си.

Сайт на магазин/Онлайн Магазин е обособено виртуално пространство на Магазина в платформата Bobr, в което са представени продукти на Магазина за директна продажба към Потребители, като чрез него се управляват индивидуалните поръчки на Магазина. Всеки Търговец получава собствен виртуален онлайн Магазин в платформата, чрез който изпълнява всички дейности свързани с продажбата на стоки.

Разстояние за доставка е разстоянието, което Куриерът изминава от физическото местоположение на Магазина до адреса, посочен за доставка на пратката от Потребителя в поръчката.

Доставка е услуга по взимане на поръчка от адрес на Магазина и доставянето и до адрес на Потребителя, която услуга може да бъде изпълнявана както от Куриер на Bobr, така и от Магазина, съобразно заложените стандарти за доставка от Bobr

Куриерска услуга от Bobr е услуга по взимане и доставка до адрес на потребителя на пратка, независимо дали е пратката съдържа поръчка, закупена от Магазин в платформата или е лична пратка на потребителя. „Бобр България“ АД, чрез платформата Bobr изпълнява куриерската услуга, заявена от потребителя, на основание издадено Удостоверение за изпълнение на куриерски услуги от КРС с №0258/25.05.2021г.

Заявка за куриерска услуга е поръчка от потребител за изпълнение на услуга по доставка от Bobr, посредством платформата. Поръчката за куриерска услуга е самостоятелна услуга, която потребителя може да ползва, без да е закупил продукт чрез платформата.

Право за изпълнение на куриерски услуги е право на Бобр България АД да извършва куриерски услуги на територията на България, което право е предоставено от Комисията за Регулиране на Съобщенията, по силата на Удостоверение за изпълнение на куриерски услуги от КРС с №0258/25.05.2021г.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителя/Търговеца комуникират с Платформата по достъпен за тях начин.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение според приложимото законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя/Търговеца, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя / Търговеца и който заедно с потребителското име, служи за достъп до потребителския /търговския му профил.

Потребителско име е избран от Потребителя/Търговеца уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други Потребители/Търговци и Bobr.

Потребителски профил е обособена част от Платформата Bobr, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Bobr, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни на Bobr и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Bobr.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на споразумението обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите, достъпни в платформата Bobr  обективно невъзможно.

Виртуален Потребителски/Търговски портфейл - база данни, даваща информация на Заявителя/Изпълнителя за натрупаните средства и задължения, условно наричани “разполагаема сума” или „Баланс“, която може да се използва единствено за разплащане с Изпълнители, по повод услуги, заявени чрез платформата, или с Bobr, по повод услуги, предлагани в нея. Размерът на “Баланса” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на Потребителя, съгласно настоящите Общи Условия. В този случай отношенията между Потребителя и „Bobr“ LTD се уреждат с отделно споразумение.

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Платформата и предоставяне на максимално добри услуги.

Акценти в Общите Условия за ползване на платформата Bobr:

 • Платформата Bobr е платформа за директни продажби, която дава възможност за сключване на споразумение за покупко-продажба и доставка на стоки между Потребител и Търговец.
 • Вашето потвърждение и съгласие с правилата за анулиране/отказ на поръчка за стока и таксите при анулирането/отказа им.
 • Вашето потвърждение и съгласие, че Потребителите носят пълна отговорност за определяне на това, дали Търговеца, от който поръчват стоката отговаря на изискванията им за качество, коректност и надеждност.
 • Вашето съгласие за освобождаване на Bobr от отговорност, по повод искове, свързани с предлагани стоки в платформата.
 • Вашето съгласие за освобождаване на Bobr от претенции, по повод ползване на платформата, злоупотреба или невъзможност за ползването и, нарушение от Ваша страна на настоящото споразумение, приложимите закони или права на трети страни, както и по повод съдържание и информация, предоставената от Вас на Bobr, чрез акаунта Ви в платформата.
 • Вашето съгласие с всяко допълнително изменение на настоящото споразумение.
 • Вашето съгласие за събиране, използване, споделяне и прехвърляне на Вашите лични данни, както е посочено в „Политиката за поверителност“ на Bobr.

Приложимост на платформата Bobr за Потребители

 • Достъпни услуги за потребителя чрез платформата:
 • Покупка на стоки с включена доставка. Услугата включва:
 1. Възможност за поръчка на стока, предложена от Магазин в платформата.
 2. Разплащане на закупената стока, чрез функционалност за това в платформата.
 • Доставка на закупената стока от куриер на
 1. Разплащане на услугата по доставка, чрез функционалност за това в платформата.
 2. Изпълнение на доставката на закупените чрез платформата стоки, в съответствие със заложените стандарти за това.
 • Куриерски услуги от Bobr. Услугата включва:
 1. Възможност за създаване за заявка за куриерска услуга чрез платформата Bobr.
 2. Услуга по взимане на пратката от адрес, посочен от потребителя, което може да включва и закупуването на определени продукти и стоки от куриера на Bobr, от посочен от потребителя
 • Услуга по доставка на пратката до адреса, посочен от потребителя.
 1. Разплащане на куриерската услуга чрез функционалност за това в платформата.
 2. Проследяване на пратката чрез функционалността за това в платформата.
 • Платформата Bobr е платформа за директни продажби, която дава възможност за сключване на споразумение за покупко-продажба и доставка на стоки между Потребител и Търговец. Потребителите са физически лица или фирми, които искат да ползват платформата за закупуване на стоки чрез Bobr, а Търговците са юридически лица, чиито стоки се продават чрез Онлайн Магазините им в платформата.
 • Платформата Bobr е също платформа за ползване на услуга, която дава възможност за сключване на споразумение за доставка на пратки между Потребител и Bobr. Потребителите са физически лица или фирми, които искат да ползват куриерски услуги, а Bobr e изпълнител на куриерските услуги, по силата на даденото му от КРС удостоверение, даващо правото за изпълнение на куриерски услуги на територията на България.
 • При стартиране на поръчка, Потребителя избира първоначално каква услуга иска да ползва чрез платформата – куриерска услуга или закупуване на стоки, с включена доставка.
 • Настоящите Общи условия са приложими за потребители на платформата, независимо каква услуга ще ползват чрез нея.
 • Чрез потвърждаване и изпращане на Поръчка, Потребителят директно сключва Споразумение с Търговеца за продажба и доставка на избраната от Потребителя стока, предложена от магазина на Търговеца, с включена доставка на закупената стока към поръчката, в случай че е избрал да ползва услугата по покупка на стоки.
 • Чрез регистриране и потвърждаване на поръчка за куриерска услуга, Потребителят директно сключва Споразумение с Bobr за изпълнение на куриерска услуга от Bobr, в което са описани всички условия за изпълнение на услугата, като адрес за взимане и доставка на пратката, получател и подател, време за изпълнение, цена на услугата, както и допълнителни условия, ако има такива /като закупуването на определена стока и доставката и до адрес на потребителя от Куриер на Bobr/.

Правила за ползване на Bobr

За срока на действие на настоящото споразумение, като Потребители на платформата, може да ползвате Bobr само за Ваша лична употреба или за ползване от името на фирма или друга организация, за която имате законово право да представлявате. 

Като Потребители на платформата Bobr, при ползването и, нямате право:

 • На клевети, злоупотреби, тормоз, отправяне на заплахи, представяне от името на друго лице, подвеждане и друго нарушаване на законовите права на други Потребители на платформата, включително и на служители на Bobr, както да ползвате информация, получена от платформата или по време на изпълнението на поръчки за закупуване и получаване на стоки, с цел клевета, злоупотреби, тормоз, заплахи, представяне от името на друго лице, подвеждане или друго нарушаване на законовите права на който и да е служител или Потребител на компанията.
 • Заявяване и изпращане на забранени стоки при ползване на куриерските услуги, изпълнявани от Bobr.
 • На публикуване и разпространение на всяка неистинна, клеветническа, нецензурна или незаконна информация в платформата.
 • Ползването на платформата Bobr за каквито и да е непозволени цели, в нарушение на действащите разпоредби на националното или международното право.
 • Качването на файлове, които съдържат софтуер или друг материал, който нарушава правата на интелектуална собственост на друг Потребител, партньор или друга трета страна.
 • Качване на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друга информация, която може да затрудни или да попречи на работата на друг Потребител на платформата.
 • Представянето от името на друго лице, както и разрешението на друго лице да ползва Вашият личен акаунт и парола за публикуване на стоки, поръчки или преглед на коментари.
 • Изтеглянето на файлове, публикувани от други Потребители, за които Потребителят знае, че не може да бъде разпространяван чрез платформата Bobr.
 • Използването на роботи, наръчници, „скрити текстове“, скриптове и други автоматични процеси или устройства за извличане на данни, обхождане на данни, събиране на данни, публикуването им, предаване, продаване, изтегляне, управление на данни от Bobr по какъвто и да е начин.
 • Хакването на платформата или всяко друго действие, което пречи на платформата Bobr, нейните сървъри или всяка нейна свързана мрежа.
 • Да премахвате или променяте визуално по всякакъв начин на всички данни, обект на авторски права, търговски марки или други права, притежавани от Bobr.
 • Качването на съдържание в платформата Bobr, което е обидно, както и всякакво друго съдържание, което насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или подтикване към физическа вреда от какъвто и да е вид срещу който и да е индивид или група от хора.
 • Ползване на платформата Bobr или предложените в нея услуги, в нарушение на настоящото споразумение;
 • Ползването на платформата Bobr по начин, който е подвеждащ или с цел получаването на достъп до търговска тайна на компанията.
 • Регистрирането под различни потребителски имена или самоличност, след като акаунтът Ви е бил спрян или прекратен, както и регистрирането Ви под множество потребителски имена или фалшиви самоличност, чрез ползването на фалшиви имейли или телефонни номера.

Споразумение

Споразумение за покупка на стоки

 • Споразумението между Търговец и Потребител влиза в сила от момента, в който Потребителя завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчай" по време на процеса на регистриране на Поръчка чрез платформата Bobr.
 • Споразумението между Търговец и Потребител при регистриране на поръчка включва избраните стоки от онлайн Магазина на Търговеца, както и доставка на стоките до адрес на Потребителя.
 • След получаване и потвърждение на поръчката от Търговеца, Bobr ще потвърди поръчката на Потребителя чрез имейл или известие в платформата.
 • Поръчката може да бъде изпълнена от Търговеца, само ако Потребителя предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато регистрира своята поръчка. Потребителя е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Bobr.
 • След като изпрати своята поръчка, Потребителят трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща както с Търговеца, така и със Bobr, във връзка с информация за статуса на Поръчката.
 • При регистриране на поръчка за закупуване на стоки, Потребителят трябва да избере метод на плащане на поръчката, като възможностите, които предоставя платформата са онлайн плащане и плащане в брой при доставка на пратката на адрес.
 • При доставка на пратката а адрес на Потребителя, той може по свое желание и преценка да прецени дали да остави бакшиш на Куриера.
 • Бакшишът е предназначен само и единствено за Куриера, доставил пратката до адрес и не може да се счита за плащане на услуга или стока, закупена чрез платформата Bobr.
 • При регистрация на поръчка за закупуване на стока, Потребителят трябва да присъства на посочения адрес за доставка, за да получи своята Поръчка в часовия диапазон, фиксиран в поръчката.
 • Bobr не поема отговорност за изпълнението на Споразумението между Потребител и Търговец.

Споразумение за изпълнение на куриерски услуги

 • Споразумението между Потребителя и Bobr влиза в сила от момента, в който Потребителя завърши и потвърди заявката за куриерска услуга, като кликне върху бутона "Поръчай" по време на процеса на регистриране на Поръчка чрез платформата Bobr.
 • Споразумението между Потребителя и Bobr при регистриране на поръчка включва всички данни и условия за изпълнение на услугата, които включват данни за подателя и получателя, данни за съдържанието на пратката, цена на услугата, срок за доставка, както и допълнителни условия, ако има такива.
 • След получаване и потвърждение на поръчкатаq Bobr ще потвърди изпълнението на поръчката на Потребителя чрез имейл или известие в платформата.
 • Поръчката може да бъде изпълнена от Bobr, само ако Потребителя предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато регистрира своята поръчка. Потребителя е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Bobr.
 • След като изпрати своята поръчка, Потребителят трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща както с Bobr, така и с негови куриери, във връзка с информация за изпълнение на куриерската услуга.
 • При регистриране на поръчка за куриерска услуга, Потребителят трябва да избере метод на плащане на услугата, като възможностите, които предоставя платформата са онлайн плащане и плащане в брой при доставка на пратката на адрес.
 • При доставка на пратката на адрес на Потребителя, той може по свое желание и преценка да прецени дали да остави бакшиш на Куриера на Bobr.
 • При регистрация на поръчка за куриерска услуга, Потребителят трябва да присъства на посочения адрес за доставка, за да получи своята пратка, в часовия диапазон, фиксиран в поръчката.

Прекратяване на споразумението и отмяна на Поръчка

 • Търговецът има право да откаже Поръчката, например ако предложението вече не е налично, ако количествата са изчерпани, както и ако Потребителят е предоставил невалиден телефонен номер или друга грешна информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
 • Ако Потребителят подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати предварително или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението между него и Търговеца, Bobr има право да откаже бъдещи Поръчки от Потребителя.
 • Bobr има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения от името на Търговеца, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт с Потребителя. Ако Bobr анулира вече платена Поръчка от потребителя, то Bobr връща платената сума по същата сметка, от която е извършено плащането.
 • Потребителят няма право да отказва поръчки, чрез платформата Bobr. Той може да анулира Поръчката, само чрез директен контакт и изрично съгласие от страна на Търговеца, което той трябва да удостовери с отказ на поръчката от акаунта на Магазина си.
 • При ползване на куриерска услуга, потребителят има възможност да откаже поръчката до момента на стартиране на изпълнението и от Куриер на Bobr, при което сумата се възстановява в пълен размер по сметката, от която е направено плащането.
 • В случай, че Потребителят иска да анулира куриерската услуга, след като Куриерът вече е стартирал нейното изпълнение, то Потребителя заплаща за услугата в пълен размер, независимо от това, че услугата не е изпълнена.

Цени на услугите и разплащане

Цени и разплащане при покупка на стоки, с включена доставка

 • Потребителите в платформата Bobr заплащат за закупуването на стока, директно на Търговеца, като Bobr управлява тези разплащания. Bobr не е и няма да бъде страна по споразумения за изпълнение и разплащане на стоки и услуги в платформата, освен когато това е изрично договорено между страните с индивидуално споразумение.
 • Вариантите за заплащане на регистрирани поръчки за стоки и доставки, които предоставя Bobr са два. Единият вариант е поръчката да бъде заплатена чрез системата за разплащане, ползвана в платформата, което осигурява на Потребителите сигурност в разплащането. Другият вариант за заплащане на Поръчката е директно на Търговеца в брой, чрез Куриера при нейното доставяне на адреса, посочен от Потребителя.
 • Потребителите на платформата Bobr ще бъдат задължени да предоставят данни за избрания платежен инструмент на Bobr и Доставчика на платежни услуги, в случай че изберат вариант за разплащане на изпълнени поръчки чрез платформата Bobr.
 • Bobr си запазва правото (но не и задължението), при определени условия, при установяване или съмнение за евентуална измама или друга злоупотреба с платформата Bobr, да замрази поръчката и плащането по нея до установяване на обстоятелствата по поръчката и взимане на решение за последващото и развитие.
 • За да се предотврати измама и да се защити информацията на Потребителя и Търговеца от рискове, Bobr и оператора, предлагащ системата за разплащане в платформата, могат да валидират акаунта на потребителя, преди активирането му.
 • Възстановяване на онлайн плащане на потребителя е възможно, само ако Поръчката не може да бъде изпълнена, поради причини, описани в настоящите общи условия. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането. В зависимост от начина на плащане, използван от Потребителя, обработката на възстановяването ще отнеме максимум 10 работни дни.

Цени и разплащане при ползване на куриерска услуга

 • Цената на куриерската услуга е фиксирана сума, която потребителя заплаща за взимане и доставка на пратката от и до адрес, посочен от потребителя, при спазване на условията и стандартите за това, като допустимо разстояние, район в който оперира Bobr, както и срок за изпълнение.
 • Цената за куриерската услуга е в размер на 6лв, като това включва такса за взимане на пратката от адрес – 3лв. и такса за доставка на пратката на адрес за доставка – 3лв.
 • Цената за доставката е фиксирана в размер на 6лв. само при условията и стандартите за изпълнение на услугата, които са:
 • Периметър на изпълнение – град Варна.
 • Време за изпълнение – в рамките на деня.
 • Размер на пратката – до 5кг, максимална допустимост на пратката – 50 x 30 x 40 см.
 • В общата цена на услугата могат да влязат и суми за допълнителните условия по поръчката ако има такива, като например – цената на закупената стока от куриера на Bobr, ако има заявена такава в поръчката.
 • Вариантите за заплащане на регистрирани поръчки за изпълнение на куриерска услуга, които предоставя Bobr са два. Единият вариант е поръчката да бъде заплатена чрез системата за разплащане, ползвана в платформата, което осигурява на Потребителите сигурност в разплащането. Другият вариант за заплащане на Поръчката е директно на куриера в брой, при нейното доставяне на адреса, посочен от Потребителя.
 • Потребителите на платформата Bobr ще бъдат задължени да предоставят данни за избрания платежен инструмент на Bobr и Доставчика на платежни услуги, в случай че изберат вариант за разплащане на изпълнени поръчки чрез платформата Bobr.
 • Bobr си запазва правото (но не и задължението), при определени условия, при установяване или съмнение за евентуална измама или друга злоупотреба с платформата Bobr, да замрази поръчката и плащането по нея до установяване на обстоятелствата по поръчката и взимане на решение за последващото и развитие.

Акаунт на Потребителя

Събиране и съхранение на Лични данни

Някои от функционалностите, налични в платформата Bobr, може да изискват предварителна регистрация за достъп. Ако решите да получите достъп до такива материали, ще бъдете задължени да се регистрирате. Bobr може да откаже да осъществите регистрацията Ви и няма да можете да използвате потребителско име, имейл адрес или телефонен номер, които вече се използват от друг Потребител, което може да се тълкува от Bobr като представяне за друго лице, Както и, че данните принадлежат на друг човек, което нарушава интелектуалната собственост или други права на което и да е лице или, че от Bobr отхвърляме по някаква друга причина по свое усмотрение регистрацията.

Когато завършите регистрация си при нас като Потребител, ще бъдете задължени да предоставите определена лична информация. Вие заявявате, че тази информация ще бъде вярна, точна и пълна, както и че ще я актуализирате незабавно, когато настъпи промяна по нея. Ако предоставите каквато и да е невярна или неточна информация, ако не е актуална или е непълна, или ако подозираме, че информацията Ви е невярна или неточна, можем по свое усмотрение да преустановим Вашето право на достъп до всеки материал, за който се изисква регистрация. Всяка информация, която може да се идентифицира, предоставена по-долу, ще бъде предмет на условията на Политиката за поверителност.

Акаунт, парола и сигурност

Вие сте единственият оторизиран потребител на Вашия личен потребителски акаунт. Вие изцяло носите отговорност за запазване на поверителността на всяко потребителско име, парола и акаунт, предоставени от Вас или от Нас за достъп до платформата Bobr. Вие сте единствено и изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват чрез  Вашият акаунт, с изключение на това, че Bobr може, при определени обстоятелства, да получи достъп до Вашия акаунт, за да направи промени, които сте поискали, като например промяна на данни. Bobr няма контрол върху ползването на акаунта на Потребителя от него самия или трети страни и изрично отказва всякаква отговорност, произтичаща от него. Ако подозирате, че някоя неоторизирана страна може да ползва Вашият акаунт и парола или подозирате друго нарушение на сигурността, трябва незабавно да се свържете с нас на www.bobr.shop, чрез контактната форма в платформата.

Текстови съобщения и телефонни обаждания

Използвайки платформата Bobr, Вие изрично се съгласявате и приемате да получавате комуникации от нас, включително чрез текстови (SMS) съобщения, обаждания, имейли и други законови средства на всеки от вашите номера за контакт или имейл адреси, с цел да можем да предоставяме услугите, налични в платформата Bobr,  да обслужваме Вашия акаунт, да разглеждаме въпросите, свързани с Вашия акаунт, да Ви информираме чрез имейл съобщения за дейности, свързани с маркетинга на Bobr.

Съгласявайки се да ползвате Bobr, Вие се съгласявате, че може да получавате комуникации, включително маркетингови съобщения, генерирани от автоматични системи, които ще доставят предварително записани звукови съобщения/текстови съобщения и имейли, изпратени от името на Bobr или негови партньори, по повод: оперативни комуникации относно Вашия акаунт; ползване на платформата, актуализации на нови и съществуващи функции на платформата; комуникации относно събития и промоции, управлявани от Bobr; Новини относно Bobr. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате, че не е необходимо да давате съгласието си за получаване на промоционални съобщения, като условие за използване на платформата Bobr или услугите, които се предлагат чрез нея. Ако номера за контакт, който сте ни предоставили, вече не е Ваш, е необходимо Вие да ни уведомявате незабавно, за това, че вече не можете да бъдете открит на този номер. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие също така потвърждавате, че Bobr или негови доставчици на комуникационни услуги, могат да записват обаждания, свързани с обслужването на Потребители, след получаване на съгласие от Вас.

Имейли

Bobr може да Ви изпраща валидиращи, маркетингови и други имейли, свързани с продуктите или услугите, предоставяни в платформата. Bobr може също да Ви изпраща имейли за други продукти или услуги, които смятаме, че може да ви заинтригуват. Имате възможност  да отмените получаването на подобни имейли по всяко време, като кликнете на опцията за отписване, намираща се най-долу в  имейлите или да се свържете с Нас.

Ваучери. Гифт карти. Промоционални кодове за отстъпка.

Ваучери

По преценка на Bobr, в платформата могат да бъдат налични ваучери или промоционални кодове за специални оферти или отстъпки, които могат да се ползват за цялостно или частично заплащане на поръчки на стоки, достъпни в платформата за закупуване. Ваучерите, налични в платформата могат да бъдат различни, като може да са насочени към конкретен Магазин, конкретна стока и със срок, изцяло определен от Bobr. Ваучерите могат да бъдат ползвани само и единствено в платформата Bobr за стоките/услугите, посочени в тях. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани, не могат да бъдат заменяни за друга стока/услуга и не могат да бъдат ползвани след изтичането на срока на действието им. Bobr не носи отговорност за ваучери, които са неизползвани в срок, както и такива, за които по една или друга причина поръчката не е изпълнена от Търговеца.

С приемането на настоящите Общи Условия, Вие:

 • Се съгласявате, че ще ползвате Ваучера в съответствие с настоящите Общи условия.
 • Се съгласявате, че ще спазвате всички условия за ваучери.

Гифт карти

Подаръчни карти на Bobr могат да се използват само за стоки, предлагани за закупуване в платформата. Подаръчните карти нямат парична стойност и не могат да бъдат заменяни за пари.

Условията, важащи за подаръчните карти са:

 • Подаръчните карти имат срок от 1 година от момента на закупуването им, след което стават неактивни за ползване.
 • С приемането на настоящите Общи Условия, Вие се съгласявате, че ще спазвате всички условия за ползване на подаръчната карта.
 • Подаръчните карти не могат да бъдат заменени, ако са изгубени или откраднати и не могат да бъдат комбинирани с други подаръчни карти, ваучери и други налични отстъпки в платформата.
 • Подаръчните карти не могат да се използват за предишни/минали покупки и не могат да се използват за разплащане извън платформата.
 • Bobr запазва правото си да ограничи количествата Подаръчни карти, закупени от Потребител, както и да анулира Карта за подарък, ако счете, че е получена чрез измамни или непозволени способи.
 • Неизползваните карти за подаръци не могат да се прехвърлят на други лица, нямате право да продавате и разменяте карта за подарък.
 • Картата за подарък става невалидна, ако бъде копирана, променена, прехвърлена или продадена;
 • Bobr запазва правото си да коригира сумата на Карта за подарък, ако счете, че е възникнала грешка в плащането и отказва всякаква отговорност за евентуални грешки във фактурирането и.
 • Картите за подаръци и тяхното използване са предмет на настоящото споразумение и закупуването и използването на Карта за подарък представлява изрично приемане на настоящите условия.
 • Приложимите общи условия подлежат на промяна без предизвестие.

Актуализации и поддръжка на мобилни приложения на Bobr

Платформата Bobr може да Ви позволи да получите достъп до услуги в нея, чрез изтегляне на мобилни приложения, предназначени за това – мобилно приложение за Потребители. Собственика на мобилното устройство може да забрани или ограничи определени мобилни функции, а някои мобилни функции може да са несъвместими с вашия мобилен оператор или мобилно устройство. Имайте предвид, че мобилният Ви оператор може да Ви таксува за стандартни съобщения, данни и други такси за различни мобилни функционалности. Bobr не носи отговорност за каквито и да било други начислени такси, които могат да възникнат при ползване на мобилното приложение за Потребители на Bobr.

С приемането на настоящите Общи Условия:

 • Вие потвърждавате, че ползването на мобилното приложение за потребители на Bobr е в съответствие с всички условия, посочени в условията за ползване на третата страна, предоставяща мобилното устройство, на което приложението работи;
 • Че сте запознати и приемате, че Bobr не носи отговорност, ако не разполагате със съвместимо мобилно устройство или ако изтеглите грешна версия на приложението за Вашето мобилно устройство. Bobr запазва правото си да прекрати ползването на приложението, ако го ползвате чрез несъвместими или непозволени устройства;
 • Че сте запознати и приемате, че приложението може да бъде изтеглено само от лицензирани магазини за приложения;
 • Вие потвърждавате и се съгласявате, че настоящото споразумение е валидно само между Вас и Bobr и че Мобилния оператор, както и производителя на мобилното устройство не е страна по настоящото споразумение;
 • Без да ограничавате разпоредбите на настоящото споразумение, Вие трябва да спазвате всички приложими условия на споразуменията на трети страни, когато използвате приложението.

Връзка и препратки към сайтове на трети страни

Платформата Bobr може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Такива връзки не изискват и не подлежат на одобрение от Компанията, връзката с тези уебсайтове или техни оператори. Такива връзки се предоставят като информационна услуга, само за справка и удобство. Bobr не контролира такива уебсайтове и не носи отговорност за тяхната  наличност или коректност на съдържание, реклама, продукти или услуги. Изцяло отговорност на Потребителите е да оценят съдържанието и полезността на информацията, получена от други уебсайтове.  

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Bobr не участва в създаването и публикуването на уебсайтове на трети страни и отказва всякаква отговорност за уебсайтове на трети страни, като не носи отговорност за искове, произтичащи от уебсайтове на трети страни. Освен това потвърждавате и приемате, че Bobr няма задължение да наблюдава, преглежда или премахва връзки към уебсайтове на трети страни, но си запазва правото да ограничава или премахва връзки към уебсайтове на трети страни в платформата Bobr, в случай, че прецени за необходимо.

Използването на който и да е уебсайт, контролиран, притежаван или управляван от трети страни, се регулира от условията и реда за използване и политиките за поверителност за тези уебсайтове. Достъпа до такива уебсайтове е изцяло на Ваша изрична отговорност. Bobr изрично отхвърля всяка отговорност, възникваща по повод ползването и разглеждането на всякакви уебсайтове или други материали, които могат да се появят в платформата Bobr.

Като част от функционалността на платформата Bobr, имате възможност да свържете акаунта си с други онлайн акаунти, които може да имате.

С настоящото споразумение, Вие заявявате, че имате право да разкриете информация за вход до Вашия акаунт на Bobr, в качеството си на трета страна  и да предоставите достъп на Bobr до Вашите данни, без да нарушавате което и да е от условията, уреждащи използването на приложимия акаунт на трета страна и без да задължава Bobr да плаща каквито и да било такси.

Освен ако не е посочено друго в Общите Условия, цялото съдържание на „Услугата за социални мрежи“ /SNS/, ако има такова, се счита за съдържание, генерирано от Потребителя. В зависимост от избраните от Вас планове при трети страни и при спазване на настройките за поверителност, които сте задали в акаунти при трети страни, вашата лично идентифицираща информация, която публикувате в своите акаунти там, може да бъде достъпна чрез Вашия акаунт в Bobr.

Моля, обърнете внимание, че ако акаунт при трета страна или свързана услуга, стане недостъпен или достъпът на Bobr до такъв акаунт бъде прекратен от доставчика на услугите, тогава съдържанието на SNS може да не е достъпно и в платформата Bobr.

Имайте предвид, че Вашите взаимоотношения с доставчици от трети страни на услуги, се управляват само от Вашите споразумения с тези доставчици.

Bobr не полага никакви усилия да преглежда никое съдържание на SNS за точност, законност или коректност и Bobr не носи отговорност за съдържание на SNS.

Интелектуална собственост

Цялото текстово, графично, редакторско съдържание, данни, форматиране, графики, дизайни, HTML,  фотографии, музика, звуци, изображения, софтуер, видеоклипове, търговски марки, лога, шрифтове и друго съдържание, което Потребителите виждат и четат чрез платформата Bobr, са собственост на Bobr, с изключение на генерираното от Потребители и Търговци съдържание, за което те предоставят на Bobr право за ползване.

Собственият материал на Bobr е защитен във всички форми, медии и технологии, които вече са известни или са разработени. Bobr притежава всички собствени материали, както и координацията, подбора, подреждането и подобряването на такива собствени материали, съгласно Закона за авторското право. Собственият материал е защитен от вътрешното и международното законодателство, уреждащо авторското право, патентите и други права на собственост.

Търговските марки на Bobr, включително Bobr и лога на Bobr, са марки, собственост на „Бобр България“ ООД. Всички други търговски марки, лога и търговски имена, използвани в платформата Bobr, са собственост на съответните им собственици. Нямате право да копирате или използвате някоя от тези марки, лога или търговски имена, без изричното предварително писмено съгласие на собственика.

Авторско право

Bobr уважава интелектуалната собственост на другите и очаква от своите Потребители същото. Ако считате, че има материали, предоставени на Bobr, които нарушават Вашето авторско право или друго право на интелектуална собственост, моля незабавно да се свържете с нас, на адрес: гр. Варна, ул. Генерал Колев 92, вх. 1, ет.3, офис 4 или info@bobr.shop, като посочите:

 • Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено, включително URL адреса или друго конкретно местоположение в платформата Bobr, където се намира материалът, за който твърдите, че нарушава авторското Ви право. Моля да ни предоставите достатъчно подробна информация, за да позволите на Bobr да намери материала и обяснете в детайли защо смятате, че е извършено нарушение;
 • Подробно описание на местоположението, където съществува оригиналното или достоверно копие на защитеното с авторски права произведение - например URL адресът, където е публикуван, или името на книгата/статията/материалът, в който е публикувано;
 • Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • Заявление от Вас, че използването на съответните данни не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона;
 • Ваше потвърждение, че информацията във Вашето заявление е точна и, че Вие сте притежателят на авторските права или упълномощен да действа от името на собственика на авторските права;
 • Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

Поверителна информация

С приемането на настоящото споразумение, Вие потвърждавате, че Поверителната информация е ценен, специален и уникален актив на Bobr и се съгласявате, че няма да разкривате, прехвърляте, използвате каквато и да е конфиденциална информация, с каквато и да е цел, различни от добросъвестното ползване на платформата Bobr, в съответствие с настоящите Общи условия.

В случай, че е  необходимо и уместно, може да разкривате поверителна информация единствено на упълномощени свои служители и партньори, при условие, че те също са изрично задължени да поддържат поверителността на информацията. Вие трябва незабавно да уведомите Bobr писмено, за всички обстоятелства, които могат да представляват нерегламентирано и недоброжелателно разкриване, прехвърляне или използване на поверителна информация.

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие гарантирате, че ще положите максимални усилия, за да защитите поверителната информация от неразрешено и недобросъвестно разкриване, прехвърляне или използване.

Терминът „Поверителна информация" означава всяка търговска тайна, конфиденциална и патентована информация и всяка друга информация на Bobr, която не е известна на обществеността или други трети страни, които биха могли да получат икономическа или друга стойност от използването на поверителната информация на Bobr. За поверителна информация се счита още технически данни, ноу-хау, изследвания, продуктови планове, продукти, услуги, клиенти, пазари, софтуер, разработки, изобретения, процеси, формули, технологии, дизайни, чертежи, инженеринг, информация за конфигурация на хардуера, маркетинг , финанси, стратегическа и друга собствена и поверителна информация, свързана с бизнеса, операциите или имотите на Bobr, включително информация за персонала, потребителите или партньорите на Bobr.

Разрешаване на спорове

В случай на спор, произтичащ или свързан с настоящите Общи условия, включително всеки въпрос относно тълкуването, изпълнението и / или прилагането на някой от неговите разпоредби и в случай, че между засегнатите страни не може да се постигне споразумение, се прилагат приложимите според правото условия и разпоредби. Тези Условия се уреждат от законите на страната.

Промени в Общите Условия

„Бобр България“ ООД запазва правото си, по своя собствена и абсолютна преценка, да изменя, променя, допълва, прекратява или изтрива някое от условията на настоящото споразумение и да преглежда, подобрява, променя или прекратява, временно или постоянно, платформата Bobr или всяко нейно съдържание или информация в платформата по всяко време, с или без предварително уведомление и без никаква отговорност за Bobr

„Бобр България“ ООД се старае винаги да уведомява Потребителите за съществени промени, настъпили по Общите Условия, чрез електронната поща или друг удобен начин, но въпреки това, Bobr не носи отговорност в случай на неизпълнение на това условие. 

В случай, че бъдещи промени в настоящите Общи Условия, са неприемливи за Вас, е необходимо незабавно да преустановите ползването на платформата Bobr. Продължаващото Ви ползване на платформата Bobr след всяко преразглеждане на настоящото споразумение, представлява изрично и неотменимо приемане на всички настъпили промени в Общите Условия. Компанията също така може да наложи ограничения за определени функции или да ограничи достъпа ви до част от  платформа Bobr, без предизвестие.

Известия и съгласие за получаването им

С приемане на настоящото споразумение, Вие се съгласявате да получавате всякакви допълнителни споразумения, известия, оповестявания и други съобщения (общо наричани „ Известия “), към които настоящото Споразумение се отнася по електронен път, чрез електронна поща или чрез публикуване на Известия на Сайта и в мобилните приложения, прилежащи към платформата. 

С настоящото споразумение, Вие се съгласявате още, че всички Известия, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат писмени. Ако не е посочено друго в настоящото споразумение, всички изпращани Ви известия ще бъдат в писмена форма и ще се считат за надлежно предадени, когато е удостоверено че те са получени.

Информация за контакт

Ако имате въпроси, относно настоящото споразумение, моля, свържете се с нас на info@bobr.one  или на адрес: гр. Варна, ул. Генерал Колев 92, вх. 1, ет.3, офис 4

 

ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА BOBR, И ЗАЯВАВАМ, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ЩЕ БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

Последна актуализация: 01.06.2021г.